COVID-19: We've created a new online space for grassroots justice groups to discuss how to adapt and respond to the pandemic.  Explore it here.

Close X
  • Join
  •     |    
  • Login
  •     |    
Log in
Join
languages=vietnamese

Vietnamese

Vietnam Legal Aid

National Legal Aid Agency, Ministry of Justice of Vietnam,

This resource is a direct link to the website of the National Legal Aid Agency of Vietnam with access to information and resources about legal aid in Vietnam.

Quyền và giới ở Việt Nam (Rights and Gender in Vietnam)

Gina Alvarado, Stella Mukasa, Zayid Douglas, Jennifer Schutzman, Khuat Thu Hong, Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Thi Phuong, Thao Vu Xuan Thai,

Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất cứ sự phân biệt nào. Quyền bình đẳng được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực…

Kỹ năng Giám sát của các tình nguyện viên (Monitoring Skills for the Community Rights Worker in Vietnam)

Khuat Thu Hong, Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Thi Phuong Thao, Vu Xuan Thai, Gina Alvarado, Stella Mukasa, Zayid Douglas,

Việc báo cáo về các trường hợp và hoạt động sẽ giúp bản thân tình nguyện viên cộng đồng về bình đẳng giới (TNV) và những người khá c cung cấp các dịch vụ hiệu quả hơn. Các báo cáo cũng sẽ giúp TNV nắm vững và hiệu quả thông qua việc ghi chép về…

LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (Vietnam Law on Grassroots Conciliation) 2013

National Assembly of Vietnam,

Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. This Law provides the principles and the State’s policies on…

It doesn't look like there are any posts on this issue. Check out the resources or view other news

Namati News