Stay informed. Stay inspired. Subscribe to our email list.

Close X
  • Join
  •     |    
  • Login
  •     |    
Log in
Join

« Back to Resources

Kỹ năng Giám sát của các tình nguyện viên (Monitoring Skills for the Community Rights Worker in Vietnam)

Việc báo cáo về các trường hợp và hoạt động sẽ giúp bản thân tình nguyện viên cộng đồng về bình đẳng giới (TNV) và những người khá c cung cấp các dịch vụ hiệu quả hơn. Các báo cáo cũng sẽ giúp TNV nắm vững và hiệu quả thông qua việc ghi chép về công việc của mình cũng như những khó khăn thách thức và kinh nghiệm. Để báo cáo đạt được chất lượng cao, các TNV cần phải xây dựng kỹ năng thông qua học hỏi những phương pháp tốt để ghi chép và hoàn thiện báo cáo, những thông tin gì cần đưa vào báo cáo cũng như làm gì với báo cáo sau khi đã hoàn thành. Hợp phần này sẽ hướng dẫn về giám sát và làm báo cáo, bao gồm các bài tập tình huống cụ thể để thực hành qua đó TNV có thể học được từ các ví dụ đó.

 

 

Reporting on cases and activities can help the Community Volunteers and others provide services more effectively. It can also help the Community Volunteer advocacy groups be more informed and efficient through documenting the challenges and lessons learned. To get the most benefit out of reporting, it is essential that Community Volunteers build skills through learning good methods to record data and complete reports, what information to include in a report, and what to do with reports once they are completed.  This tool provides a tutorial on monitoring and reporting. It also includes case study exercises to practice what has been learned.

Download
Share:      
Uploaded on: Jun 10, 2016
Year Published: 2015


Resource Tags

Resource Type: Practitioner Resources Issues: Community / Customary Land Rights, Generalist Legal Services, Women's Rights Tool Type: Monitoring, Evaluation, & Case Management Forms Languages: Vietnamese Regions: Vietnam